Tags

, ,

Jesus.Prophesied One.rev

Matthew 1:18-25–The Birth of Jesus

Now the birth of Jesus Christ took place in this way. When his mother Mary had been betrothed to Joseph, before they came together she was found to be with child from the Holy Spirit. And her husband Joseph, being a just man and unwilling to put her to shame, resolved to divorce her quietly. But as he considered these things, behold, an angel of the Lord appeared to him in a dream, saying, “Joseph, son of David, do not fear to take Mary as your wife, for that which is conceived in her is from the Holy Spirit. She will bear a son, and you shall call his name Jesus, for he will save his people from their sins.” All this took place to fulfill what the Lord had spoken by the prophet:

“Behold, the virgin shall conceive and bear a son, and they shall call his name Immanuel” (which means, God with us).

When Joseph woke from sleep, he did as the angel of the Lord commanded him: he took his wife, but knew her not until she had given birth to a son. And he called his name JESUS (ESV).

barred

From Prokuneo Ministries. “Proskuneo exists to glorify God and promote unity in the Body of Christ through multilingual, multicultural worship gatherings, worship resources, and training in order that lives be transformed and nations come together to worship God.” Please take the time to visit the Prokuneo website at http://proskuneo.org/.

barred

马太福音 1:18-25 Chinese Standard Version (Simplified) (CSBS)

基督降生

18 耶稣基督的诞生是这样的:耶稣的母亲玛丽亚已经许配给约瑟,在他们成婚[a]以前,玛丽亚就由圣灵怀了孕。 19 她的丈夫约瑟是个义人,不愿意公开羞辱她,想要暗中把她休了。

20 约瑟思考这些事以后,忽然主的一位天使在约瑟梦中显现,说:“大卫的后裔约瑟,不要怕迎娶玛丽亚做你的妻子,因为她里面所怀的是由圣灵而来的。 21 玛丽亚将要生一个儿子,你要给他起名叫耶稣,因为他将要把自己的子民从他们的罪孽中拯救出来。”

22 不过这整个事的发生,是为要应验主藉着先知所说的话:

23 “看哪,那童贞女要怀孕,她要生一个儿子, 人们将称他的名为以马内利。”[b]——

以马内利”翻译出来就是“神与我们同在”。

24 约瑟从梦中醒过来,就依照主的天使所吩咐他的去做,把他的妻子迎娶过来, 25 只是在她生儿子[c]以前,一直没有与她同房。约瑟给孩子起名叫耶稣。

(Via Biblegateway.com)

barred

Ma-thi-ô 1:18-25 Vietnamese Bible: Easy-to-Read Version (BPT)

Sự Giáng Sinh của Chúa Giê-xu

18 Sự giáng sinh của Chúa Cứu Thế Giê-xu diễn ra như sau: Ma-ri, mẹ Ngài, đã hứa hôn  với Giô-xép, nhưng trước khi thành hôn, Ma-ri biết mình đã mang thai bởi quyền năng của Thánh Linh. 19 Giô-xép, chồng Ma-ri là người đức hạnh, không muốn công khai bêu xấu Ma-ri nên dự định âm thầm ly dị nàng.

20 Trong khi Giô-xép đang suy tính chuyện ấy thì một thiên sứ hiện đến cùng ông trong chiêm bao và bảo rằng, “Giô-xép, con cháu Đa-vít ơi, đừng e ngại lấy Ma-ri làm vợ, vì thai nhi trong bụng nàng là do Thánh Linh. 21 Nàng sẽ sinh một trai, ông hãy đặt tên là Giê-xu, vì con ấy sẽ giải cứu dân ta ra khỏi tội.”

22 Việc nầy xảy ra để lời Chúa đã phán với nhà tiên tri trở thành sự thật: 23 “Một trinh nữ sẽ thụ thai và sinh một trai. Người ta sẽ gọi Ngài là Em-ma-nu-ên,” [c] nghĩa là “Thượng Đế ở với chúng ta.”

24 Khi Giô-xép thức dậy liền làm theo lời thiên sứ Chúa đã dặn bảo. Ông cưới Ma-ri làm vợ 25 nhưng không ăn nằm với cô cho đến khi cô sinh một trai. Rồi Giô-xép đặt tên em bé ấy là Giê-xu.

(Via Biblegateway.com, Copyright © 2010 by World Bible Translation Center)

barred

마태복음 1:18-25 Korean Living Bible KLB

예수 그리스도의 탄생

18예수 그리스도의 태어나신 일은 이렇다:예수님의 어머니 마리아는 요셉과 약혼하였으나 아직 결혼 전이었다. 그런데 성령으로 임신한 사실이 알려졌다.

19그러나 의로운 사람인 약혼자 요셉은 마리아를 부끄럽게 하고 싶지 않아서 남 몰래 파혼하려고 마음 먹었다.

20요셉이 이 일을 곰곰이 생각하고 있을 때 꿈에 주님의 천사가 나타나 이렇게 말하였다. “다윗의 후손 요셉아, 마리아를 아내로 맞아들이는 것을 주저하지 말아라. 그녀가 임신한 것은 성령으로 된 것이다.

21마리아가 아들을 낳을 것이다. 그의 이름을 ‘예수’라고 불러라. 그가 자기 백성을 죄에서 구원하실 것이다.”

22이 모든 일이 일어나게 된 것은 8하나님이 예언자를 통해서 말씀하신 예언이 이루어지도록 하기 위해서였다.

23“처녀가 임신하여 아들을 낳을 것이며 그의 이름을 ‘임마누엘’이라 부를 것이다.” 임마누엘은 하나님께서 우리와 함께 계신다는 뜻이다.

24요셉은 잠에서 깨어나 주님의 천사가 일러 준 대로 마리아를 아내로 맞아들였다.

25그러나 그는 마리아가 아들을 낳을 때까지 그녀와 잠자리를 같이하지 않았다. 마리아가 아들을 낳자 요셉은 이름을 ‘예수’라 하였다.

(Via YouVersion.com, Korean Living Bible Copyright © 1985 by Biblica, Inc.®)

Image Credit: Sharefaith.com